Actueel


20-07-2010
Wettelijke regels voor uw website

Wettelijke regels voor uw website

Een beetje bedrijf heeft tegenwoordig zijn eigen website. Het internet lijkt misschien een vrijstaat, maar ook voor uw website gelden regels. U moet hier met name alert op zijn als u via uw website goederen of diensten verkoopt. Wat moet u precies op uw website vermelden en hoe sluit u online een overeenkomst met consumenten af? En hoe gaat u om met de persoonlijke gegevens van uw bezoekers?

Er moet bepaalde algemene informatie op uw site staan als u goederen online verkoopt of als u informatie of commerciële communicatie aanbiedt op uw website. Ook als er voor die communicatie niet wordt betaald. U moet in elk geval de volgende gegevens van uw bv vermelden:

 • de naam;
 • de statutaire zetel;
 • het vestigingsadres (dus geen postbus);
 • het e-mailadres;
 • het Kamer van Koophandelnummer;
 • het btw-identificatienummer.

Beroep

Heeft uw bv een vergunning nodig, dan moet u ook de naam van de toezichthoudende autoriteit melden. Als u werkt als advocaat of notaris of in een ander gereglementeerd beroep , moet u bovendien vermelden bij welke beroepsvereniging u bent ingeschreven. Daarnaast moet u de beroepstitel, de plaats waar die is toegekend en een verwijzing naar de beroepsregels geven. Al deze algemene informatie moet gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor uw bezoekers. Naast deze algemene regels gelden er ook nog specifieke regels. Bij de verkoop van goederen via uw website moet u de consument gegevens vertrekken over:

 • de identiteit van uw bv;
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
 • de prijs (inclusief alle belastingen);
 • hoe de klant kan betalen;
 • de geldigheidsduur van de huidige prijs;
 • eventuele leveringskosten.

Levert u aan andere bedrijven, dan gelden andere regels. U moet dan de identiteit van uw bv, de prijs (inclusief alle belastingen) en eventuele leveringskosten vermelden.

Herroepen

Consumenten hebben een zogenoemd ‘herroepingsrecht’ als ze goederen via uw website kopen. Op grond hiervan kunnen ze de overeenkomst binnen zeven dagen beëindigen zonder een reden te moeten opgeven of een boete te betalen. Deze periode  is zelfs drie maanden als u de hiervoor besproken gegevens niet hebt verstrekt. Het herroepingsrecht bestaat omdat de consument bij het online shoppen de spullen niet kan inspecteren voordat hij de overeenkomst sluit. Ook als u online diensten verkoopt – bijvoorbeeld als u een adviseurs kantoor heeft – moet u zich houden aan deze informatieverplichtingen en ook dan hebben consumenten recht op herroeping.
Een uitzondering op het herroepingsrecht geldt voor diensten die betrekking hebben op logies, vervoer, restaurants of vrijetijdsbesteding.

Laat voorwaarden afvinken!

Vergeet bij het elektronisch afsluiten van overeenkomsten ook uw algemene voorwaarden niet. Degene met wie u een contract afsluit hoeft zich alleen aan uw algemene voorwaarden te houden als hij deze voorwaarden ook heeft aanvaard. Een vinkje bij de zin ‘ik heb de algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden’ volstaat bij online contracten voor een aanvaarding  van de algemene voorwaarden. Let op: u mag dit vinkje niet standaard aan zetten!

Verwarring

Voor goede verkoopresultaten maakt u waarschijnlijk ook gebruik van reclame op uw website. De Nederlandse wet bevat weinig inhoudelijke regels over online reclame-uitingen. U mag in het algemeen reclame maken op uw website voor uw producten. U mag daarbij echter niet uw bezoekers misleiden.
U mag dus  geen misleidende informatie geven over:

 • de aard, herkomst of omvang van de voorraad;
 • de prijs;
 • de aanleiding van uw aanbieding.

Voorbeelden van misleidende reclame zijn aanbiedingen voor producten die helemaal niet voorradig zijn of adverteren met een opheffingsuitverkoop als u uw handel niet echt gaat opheffen.
Vergelijkt u op uw website uw producten met die van uw concurrenten, dan zijn er extra regels.  Deze regels  gaan met name over de kwaliteit van de vergelijking die u maakt. U moet uw producten namelijk met vergelijkbare producten op  objectieve wijze vergelijken. Er mag  geen verwarring ontstaan bij de consument. Bovendien moet u op korte termijn de juistheid en volledigheid van de door u aangehaalde feiten in de vergelijking kunnen bewijzen. Jokken mag ook bij reclame niet. Doet u mededelingen over uw producten, of over die van uw concurrent, dan moet u bewijzen dat deze kloppen.

Voorwaardenvlieger gaat niet altijd op

Soms gelden de bepalingen uit uw algemene voorwaarden toch niet voor uw contractspartner. Bijvoorbeeld als uw algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij of als de andere partij niet kon weten wat hij tekende.
Grijs
U moet de andere partij dus een redelijke kans geven kennis te nemen van de inhoud van uw algemene voorwaarden. De wet biedt u een helpende hand in het bepalen wat onredelijk bezwarende voorwaarden zijn. Er is een ‘zwarte lijst’ met voorwaarden die zonder meer als onredelijk bezwarend worden beschouwd. En er is een ‘grijze lijst’ met voorwaarden waarvan vermoed wordt dat deze onredelijke bezwarend zijn. Deze lijsten gelden alleen in overeenkomsten die u sluit met consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Opfleuren

Plaatjes en foto’s fleuren uw site op. Maar met het gebruik van afbeeldingen, teksten, portretten of handelsmerken van derden moet u wel voorzichtig omgaan. Hier kunnen immers intellectuele eigendomsrechten op rusten. U moet hierbij vooral denken aan auteursrechten of merkenrechten. Op grond van het auteursrecht heeft alleen de maker van de afbeeldingen of de tekst het recht om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt tevens het publiceren van een tekst of afbeelding op een website.
Op dit moment rusten er tot zeventig jaar na de auteurs dood auteursrechten op een werk. Er gaan zelfs stemmen op om dit te verlengen tot 95 jaar. Het is daarom een veilige optie om – als u weet wie de maker van het werk is – goedkeuring te vragen voor het plaatsen van zijn werk op uw website. Dit geldt natuurlijk ook andersom: als iemand uw afbeeldingen of uw teksten ongevraagd op zijn website plaats, kunt u daar meestal op grond van uw auteursrechten tegen optreden.

Achterlaten

Een ander aandachtspunt voor uw website is hoe u moet omgaan met de persoonlijke gegevens die uw bezoekers op uw website achterlaten. Als deze gegevens zijn te herleiden tot individuele personen, moet u in principe aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melden dat u deze gegevens verzamelt. In deze melding moet u het CBP inzicht geven in:

 • de categorieën personen van wie u gegevens verzamelt;
 • het doel van de gegevensverzameling;
 • de specifieke gegevens die u verzamelt.

Er is daarnaast ook een speciale categorie gegevens die alleen onder zeer beperkte omstandigheden mag verzamelen. Dit zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over ras, politieke voorkeur en godsdienst van bezoekers van uw website. Commerciële websites zullen deze gegevens niet vaak verzamelen.

Cookies

Tot slot dient u erop bedacht te zijn dat er enkele voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn kleine beetjes informatie die een website via Internet Explorer of een andere browser stuurt naar de bezoekers van die site. De bedoeling is dat deze informatie bij een volgend sitebezoek weer naar de website teruggestuurd wordt. Zo kan op een eenvoudige manier informatie over de internetgebruikers worden bijgehouden. Het nadeel is dat deze informatie ook privé kan zijn Cookies zijn daardoor omstreden. Het plaatsen van een dergelijk bestand op de harde schijf van bezoekers  van uw website is alleen mogelijk als u de bezoeker informeert over het doel van de cookie, bijvoorbeeld het onthouden van een wachtwoord. U moet de bezoeker de mogelijkheid bieden om een cookie te weigeren.

Van bedrijf tot bedrijf

Een aantal van de in dit artikel genoemde voorwaarden geldt alleen voor consumentenovereenkomsten. Bedrijven of particulieren die bedrijfsmatig actief zijn, hebben bijvoorbeeld geen herroepingsrecht en kunnen geen directe aanspraak maken op de zwarte en grijze lijst met algemene voorwaarden (deze hebben slechts een signaalfunctie).
Daar staat tegenover dat de regels over (vergelijkende) reclame, auteursrechten, het verzamelen van persoonsgegevens en het gebruik van cookies zowel bij bedrijfsovereenkomsten als consumentenovereenkomsten gelden.

« Ga terug